Smluvní podmínky nájmu

Všeobecné podmínky nájmu pro pobyty v zařízení “broubenka.cz” 

I. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem ubytovacího zařízení “broubenka.cz” a ubytovanými (dále též jen „zákazníky“) tohoto ubytovacího zařízení (dále též jen „objekt“).

II. Smluvní vztah mezi provozovatelem ubytovacího zařízení a zákazníkem vznikne potvrzením objednávky, jež zaslal zákazník formou řádně vyplněného objednacího formuláře na www.broubenka.cz a uhrazením zálohy. K uzavření nájemní smlouvy může též dojít potvrzením  e-mailové či telefonické objednávky a uhrazením zálohy.  Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, cenou, platebními a storno podmínkami. Zákazník, který odeslal přihlášku, odpovídá za všechny osoby, jež jsou s ním ve skupině a jsou na základě jeho objednávky v objektu ubytovány.

III. Ceny jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách www.broubenka.cz. Provozovatel není plátcem DPH.

IV. Objekt se pronajímá jako celek (max. 10 osob), naplnění ubytovací kapacity není podmínkou, ale vždy se platí cena za pronájem celého objektu. Pronajímatel se po dobu vašeho pobytu v obsazeném objektu nebude zdržovat.

V. Nástupy na týdenní pobyty: po 16.00 hod. – v případě plánovaného pozdějšího příjezdu, prosíme o vyrozumění s předstihem. Pokud nebude obsazen termín předcházející Vašemu pobytu, je po domluvě možný i dřívější nástup na pobyt. Ukončení pobytu: vždy nejpozději do 11.00 hod. U víkendových nebo jiných krátkodobých pobytů je možný nástup i ukončení pobytu dle individuální dohody. Úklid: zákazník po sobě provede základní úklid jako (zametení popř. vysátí ve společenské místnosti, umytí nádobí a uložení věcí na původní místa, při použití zahradního grilu tento při ukončení pobytu řádně vyčistit).

VI. Objednávka a platby: ubytovací zařízení přijímá písemné objednávky zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře, případně e-mailem. V případě telefonické objednávky Vám obratem sdělíme, zda je Vámi požadovaný termín volný a v kladném případě Vám budeme tento termín předběžně rezervovat po dobu následujících pěti kalendářních dnů. Telefonickou objednávku musíte následně ještě potvrdit písemnou formou (e-mail, dopis). Tato lhůta předběžné rezervace platí rovněž pro objednávky zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Do této doby musíte uhradit bankovním převodem zálohu ve výši 50% z celkové ceny. V opačném případě bude předběžná rezervace zrušena a tento termín  bude opět evidován jako volný.

č.ú.: 27-9084290287/0100

v.s.: číslo rezervace (ve formátu ddmm-ddmm)

Po složení zálohové platby a jejím připsání na náš účet, Vám bude zasláno e-mailem, případně formou dopisu “potvrzení o úhradě zálohy”. Od této doby je objednávka pro zákazníka i pronajímatele závazná. Bbezhotovostní úhrada  zbylé části platby je tato splatná v termínu do 60 dnů před nástupem na pobyt. Po zaplacení zbylé části platby bude zákazníkovi vystaven doklad (voucher) potvrzující zaplacení celého pobytu. Toto potvrzení slouží při příjezdu zákazníka jako doklad o uhrazení platby.
Zálohová platba není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 3 a méně dnů před požadovaným dnem nástupu. V takovém případě probíhá platba v plné výši v hotovosti při nástupu na pobyt.
Faktury: v případě firem je možná platba fakturou. V objednávce uveďte fakturační údaje Vaší firmy.

VII. Storno podmínky: v případě odstoupení zákazníka od nájemní smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis). Storno poplatek se počítá z výše celkové platby.
1. Storno musí zákazník provést písemně (e-mail, dop. dopis) a ubytovací zařízení je o přijetí storna povinno zákazníka rovněž písemně (e-mail, dop.dopis) vyrozumět. Rozhodné je datum podacího razítka na doporučeném dopisu nebo den přijetí e-mailu.
2. Storno pobytu 60 a více dní před začátkem pobytu – bez poplatku
3. Storno pobytu 59 – 30 dní před začátkem pobytu – poplatek ve výši 25% z výše celkové platby
4. Storno pobytu 29 – 14 dní před začátkem pobytu – poplatek ve výši 35% z výše celkové platby
5. Storno pobytu 13 – 1 dní před začátkem pobytu – poplatek ve výši 50% z výše celkové platby
6. V případě, že zákazník nepřevezme objekt do 24 hodin od termínu zahájení rezervovaného pobytu, účtujeme storno poplatek ve výši rovnající se 100% ceny pobytu a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem telefonicky nebo písemně vyrozumí.
Další podmínky:
1. V případě zrušení pobytu, u kterého již byla provedena  platba a dle storno podmínek je výše zaplacené částky vyšší než samotné storno, ubytovací zařízení vrátí zákazníkovi zpět částku převyšující storno na účet, ze kterého byla uhrazena.

2. V případě, že zákazník ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.
3. Ubytovací zařízení požaduje zaplacení storno poplatků i v případě závažných důvodů, pro tento účel lze sjednat individuální pojištění proti storno poplatkům a náhradu nárokovat příslušné pojišťovně.

VIII. Povinnosti zákazníka                                                                                            

1. Zákazník se zavazuje dodržovat všeobecné podmínkami pro nájem ubytovacího zařízení “broubenka.cz”. V případě hrubého porušení těchto podmínek je ubytovatel oprávněn ukončit okamžitě pobyt celé skupiny, přitom nemá zákazník nárok na jakoukoliv náhradu.
2. V případě zjištění závad je zákazník povinen neprodleně vyrozumět ubytovatele a uplatnit reklamaci ihned na místě tak, aby mohla být učiněna okamžitá náprava.
3. V celém ubytovacím zařízení je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně (mimo krbová kamna). Domácí zvířata nejsou povolena. Nedodržování těchto pravidel, jakož i svévolné navýšení počtu osob v objektu během pobytu bez vědomí provozovatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubytovacích podmínek se všemi z toho plynoucími důsledky.

4. Každé poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jeho vybavení, je zákazník povinen nahlásit při ukončení pobytu ubytovateli/správci a škodu uhradit na vlastní náklady ihned na místě, nebo se odečte ze složené kauce v případě, že nebude způsobena škoda větší.

5. Zákazník se zavazuje nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí a neobtěžovat ubytované v sousedních objektech nadměrným hlukem.

7. Zákazník je povinen se v objektu přezouvat – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou.

8. Zákazník se zavazuje udržovat v celém objektu pořádek, v zimním období provozovatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neb při vyšší sněhové pokrývce hrozí pád velkého množství sněhu ze střechy.

9. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě) provozovatel neodpovídá.

10. Při nástupu na pobyt zákazník složí k rukám správce v hotovosti vratnou kauci ve výši 3.000,-Kč (nebo 200,-Euro).

11. Při nástupu na pobyt zákazník uhradí v hotovosti k rukám správce rekreační poplatek obci ve výši 21,-Kč/os a noc (platí pro osoby od 18 let).

12. Zákazník při nástupu na pobyt předloží ubytovateli doklady totožnosti všech ubytovávaných osob k zapsání potřebných údajů do knihy ubytovaných.

13. Zákazník před ukončením pobytu vyčká na přítomnost ubytovatele/správce a provede řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá. Tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození, zničení či odcizení jeho majetku.

IX. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2011. Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se s podmínkami seznámil, s těmito souhlasí, bude je respektovat a přebírá závazky v nich obsažené.

Tato stránka je také zobrazitelná v: English